Hub
De Wissel SBO

Locatiegegevens

 • 32 medewerkers
 • 166 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 12 jaar

Kenmerken

 • Veiligheid en structuur
 • Afgestemde begeleiding en ondersteuning
 • Praktisch en theoretisch aansluiten bij niveau van elk kind
 • Speciaal basisonderwijs

Welkom bij Hub De Wissel SBO

De Wissel is een school voor Speciaal Basis Onderwijs. We bieden onze leerlingen in een transparante en veilige leeromgeving passend onderwijs aan, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We werken met een deskundig en betrouwbaar team dat vanuit grote betrokkenheid en kennis alle leerlingen ruimte en kansen geeft om zichzelf zo optimaal te kunnen ontwikkelen.

Onze leerlingen

Op De Wissel bieden we een veilig pedagogisch klimaat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze leerlingen hebben op basis van hun hulpvragen zoals bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen, leerachterstanden of stoornissen als ADHD, PDD-NOS extra onderwijsondersteuning nodig om leerdoelen te behalen die aansluiten bij hun mogelijkheden. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn sfeer, ritme, structuur en eenduidigheid in instructie, leertijd, sociale omgeving en feedback op gedrag. We leren kinderen om steeds meer zelfstandig te werken en om zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

Een doordacht leerklimaat

Wij streven ernaar om een aangenaam pedagogisch en uitnodigend didactisch klimaat te realiseren. Leerlingen moeten het gevoel krijgen dat zij competenties en talenten hebben en hier ook trots om mogen zijn. Dit realiseren we door ze te stimuleren en te belonen. Maar ook door duidelijkheid, regelmaat, structuur en kaders te bieden.

Voor een kijkje in onze school, zie onderstaande video.

 

Bezoekadres
Paul Rinkstraat 2

5461 GS Veghel

Postadres
Paul Rinkstraat 2
5461 GS Veghel

Ons onderwijs

De Wissel bestaat nu uit 13 groepen, waarvan 11 kerngroepen en 2 kleutergroepen. De groepsgrootte is gemiddeld 15 leerlingen.

Praktische en theoretische stroom

Als leerlingen ongeveer 10 jaar zijn, wordt er een keuze gemaakt om ze in een praktijk- of theoriestroom te plaatsen. Dit richt zich op de meest passende voorbereiding op uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Het is niet zo dat de leerlingen alle groepen op De Wissel doorlopen. Kinderen kunnen soms groepen ‘overslaan’. Ook kan het gebeuren dat een kind in het begin of in de loop van het schooljaar van groep wisselt, omdat een andere groep voor dit kind toch betere ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

Handelingsgericht en opbrengstgericht

De Wissel werkt handelingsgericht en opbrengstgericht. Dat betekent dat we kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerling en van de groep. We maken een groepsplan waarin we beschrijven wat de leerdoelen zijn. Door in de loop van het schooljaar ontwikkelingen te volgen en toetsen af te nemen volgen we de opbrengsten in de groep.

In het groepsplan staat welke leerlingen in aanmerking komen voor een aangepast of extra leerstof aanbod. Genoemd aanbod wordt ‘gestapeld’ op het basisaanbod dat geboden wordt (we noemen dit een intensief arrangement). Bij het inhoudelijk vormgeven van genoemd arrangement stemmen we de instructie en het aanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Het voormalige gebouw van De Wissel, dat stamt uit 1958, is volledig herbouwd in 2007 en voldoet aan de wensen van het speciaal basisonderwijs. Naast de inrichting van klassen zijn er voldoende faciliteiten zoals gymzaal, speelzaal en praktijkklassen om een breed onderwijsaanbod passend vorm te kunnen geven.

Op school

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich de kleuter- en onderbouwgroepen. Verder bevinden zich daar de kantoorruimtes van de directeur, teamleider, administratief medewerkster, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist en schoolmaatschappelijk werker. Op de eerste etage bevinden zich de onder-, midden- en bovenbouwgroepen, praktijkruimtes, de schoolbibliotheek en vergaderruimte.

Praktische informatie

Schooltijden SBO

Maandag

08.30 – 14.00 uur

Dinsdag

08.30 – 14.00 uur

Woensdag

08.30 – 14.00 uur

Donderdag

08.30 – 14.00 uur

Vrijdag

08.30 – 14.00 uur


Vakantierooster

Eerste schooldag

28 augustus 2023

Herfstvakantie

 

Kerstvakantie

 

Voorjaarsvakantie

 

Tweede Paasdag 

 

Koningsdag

 

Meivakantie

 

Hemelvaart

 

Tweede Pinksterdag

 

Zomervakantie

 


Studiedag en vrije dagen

Woensdag 13 september 2023

 

Maandag 6 december 2023

 

Vrijdagmiddag 22 december 2023 om 12.30 uur

 

maandag 29 januari 2024

 

Vrijdagmiddag 9 februari 2024 om 12.30 uur

 

Woensdag 13 maart 2024

 

Vrijdag 31 mei 2024

 

Vrijdag 21 juni 2023

 

Maandag 24 juni 2024

 

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2023-2024

Het team

Bij Hub De Wissel SBO werken we met een betrokken groep collega’s. Ons team bestaat uit onder andere groeps- en vakleerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen en andere specialisten: daarmee zetten we de juiste mensen met veel expertise op de juiste plek. Samen maken we ons sterk voor kwalitatief goed onderwijs. 

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad waarin vanuit de midden- en bovenbouw een leerlingenvertegenwoordiging deelneemt. Ze vertegenwoordigen hun klasgenoten en bespreken tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad welke aandachtspunten vanuit de verschillende groepen zijn ingebracht. Vanuit de leerlingenraad wordt ook meegedacht over bijvoorbeeld activiteiten die georganiseerd kunnen worden en de aanschaf van nieuwe materialen voor bijvoorbeeld het schoolplein of in de klas.

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit 10 personen (9 ouders en 1 lid van het onderwijzend personeel). De OR wil de leerkrachten ondersteunen bij schoolactiviteiten die meer inzet vragen. Verder organiseren zij activiteiten voor klassen of de school. Deze activiteiten worden als plan jaarlijks tijdens de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Uit de opbrengst van een aantal activiteiten worden meerdere schoolactiviteiten meegefinancierd.

Samenstelling team

Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Petra Pashouwers

p.pashouwers@hubnoorbrabant.nl 

Teamleider

Wilma van Zelst

w.vanzelst@hubnoordbrabant.nl

se

 

 

 

Groepsleraren

Groep

Naam

E-mailadres

SBO 1-2

Dorien Vissers

Dianne Holl

d.vissers@hubnoordbrabant.nl

d.holl@hubnoordbrabant.nl

SBO 3

Louise van Rosmalen - van den Boogaart

Gabi van de Wiel

l.vandenboogaart@hubnoordbrabant.nl

g.vandewiel@hubnoordbrabant.nl

SBO 3-4

Inger Thijssen

i.thijssen@hubnoordbrabant.nl

SBO 4-5

Christa Verhoeven

Maria van de Crommert

c.verhoeven@hubnoordbrabant.nl

m.vandecrommert@hubnoordbrabant.nl

SBO 5

Annemieke Verstraten

Simone Saenen

a.verstraten@hubnoordbrabant.nl

s.saenen@hubnoordbrabant.nl

SBO 6

Anne de Gier

a.degier@hubnoordbrabant.nl

SBO 6-7

Sylvia van Zandvoort

s.vanzandvoort@hubnoordbrabant.nl

SBO 7 p/t

José Poort

j.poort@hubnoordbrabant.nl

SBO 7 t

Chris Welten

Maria van de Crommert

c.welten@hubnoordbrabant.nl

m.vandecrommert@hubnoordbrabant.nl

SBO 8 p

Lily Notmeijer

l.notmeijer@hubnoordbrabant.nl

SBO 8 p/t

Agnes de Nooij

a.denooij@hubnoordbrabant.nl

SBO 8 t

Lisa Schoenmakers

Nicole Ranke

l.schoenmakers@hubnoordbrabant.nl

n.ranke@hubnoordbrabant.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Leraar ondersteuner en Onderwijsassistenten

Functie

Naam

E-mailadres

Leraarondersteuner

Leraarondersteuner

Dianne Holl

Gabi van de Wiel

d.holl@hubnoordbrabant.nl

g.vandewiel@hubnoordbrabant.nl

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

Annemiek Huizing

Roos Jacobs

Danique van Ras

Marnix Dufornee

Maartje Hölscher

a.huizing@hubnoordbrabant.nl

r.jacobs@hubnoordbrabant.nl

d.vanras@hubnoordbrabant.nl

m.dufornee@hubnoordbrabant.nl

m.holscher@hubnoordbrabant.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vakleerkrachten

Functie

Naam

E-mailadres

Gymnastiek

Ingrid van der Rijt- Dortmans

i.dortmans@hubnoordbrabant.nl

Gymnastiek

Thijs van Asveldt

t.vanasveldt@hubnoordbrabant.nl

Muziek

Paula Kesting

paulakesting@hotmail.com 

 

Administratieve medewerkers

Functie

Naam

E-mailadres

Secretaresse

Yvonne van Valkenburg

y.vanvalkenburg@hubnoordbrabant.nl

Administratief medewerker

Joke Heijms

j.heijms@hubnoordbrabant.nl

Administratief medewerker

Tineke Tax

t.tax@hubnoordbrabant.nl

 

Ondersteunend personeel

Functie

Naam

E-mailadres

Intern begeleider

Maud Bassa

m.bassa@hubnoordbrabant.nl

Intern begeleider

Maartje Niessen

m.niessen@hubnoordbrabant.nl

Logopediste

Nicole Goossens

n.goossens@hubnoordbrabant.nl

Logopediste

Christel Weijers- van Veghel

c.vanveghel@hubnoordbrabant.nl

Orthopedagoog

Lisa Schoenmakers

l.schoenmakers@hubnoordbrabant.nl

Orthopedagoog

Eefje van Hoof - de Baaij

e.vanhoof@hubnoordbrabant.nl

Schoolmaatschappelijk deskundige

Germa van Creij

g.vancreij@hubnoordbrabant.nl

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze geeft instemming of advies bij belangrijke beslissingen die de school aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van schooltijden of de samenstelling van het personeelsbestand op de school. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad van Hub De Wissel SBO bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders

Vertegenwoordiging personeel

Dhr. K. Kluijtmans​​​​​​

Mw. A. de Nooij

Mw. E. Drost

 

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd voor schooltijd via Social Schools. Klik hiervoor op 'Administratie' en vervolgens op het plusje (+) rechts naast 'Absentiemeldingen'. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u.

Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles. Dit kunt u doen door de groepsleraar via Social Schools een bericht te sturen middels 'Gesprekken'. Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub De Wissel SBO of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u in overleg met de huidige school van uw kind eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina Passend onderwijs.

Directie

 • Mw. P. Pashouwers, directeur
 • Mw. W. van Zelst, teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Mw. P. Pashouwers, directeur
 • Mw. W. van Zelst, teamleider
 • Mw. E. van Hoof, orthopedagoog
 • Mw. L. Schoenmakers, orthopedagoog
 • Mw G. van Creij, schoolmaatschappelijk werker
 • Mw. N. van Heukelom, schoolarts GGD

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. G. van Creij
 • Mw. A. Verstraten

Bezoekadres
Paul Rinkstraat 2

5461 GS Veghel

Postadres
Paul Rinkstraat 2
5461 GS Veghel

Onze kalender

 • Start schooljaar

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).