Kwaliteit

Binnen Hub Noord-Brabant maken we ons samen sterk voor kwalitatief goed onderwijs. We stellen ambitieuze doelen en stemmen ons beleid en de processen daarop af. Uiteraard kijken we ook naar de resultaten: hoe verhouden die zich tot de gestelde doelen?

Kwaliteitszorg

Kwaliteit verbeteren en borgen doen we op alle beleidsterreinen en alle niveaus. Om hier permanent en systematisch aandacht voor te hebben, werken wij met een zorgvuldig opgezette kwaliteitscyclus.

Opbrengsten van ons onderwijs

Voor het bepalen van de opbrengsten kijken we naar verschillende dingen. Allereerst de resultaten die onze leerlingen behalen op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast de uitstroombestemming van de leerlingen en de bestendiging van de uitstroom twee jaar na schoolverlaten. 

h u b