Leergebieden in het speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs werken we aan de volgende kerndoelen:

Leergebied specifieke kerndoelen

 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs

Leergebied overstijgende kerndoelen

 • Leren leren
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Praktische redzaamheid

Nederlandse taal en communicatie

Een goede taalontwikkeling vormt de basis voor veel andere leergebieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan lezen, woordenschat, spelling, mondelinge taal en begrijpend lezen. 

Engels 

Een deel van de leerlingen maakt kennis met de Engelse taal. Door luisteren, (durven) spreken, lezen, en in mindere mate schrijven leren ze in deze taal te communiceren. 

Rekenen en wiskunde

In kleine, overzichtelijke stappen leren kinderen spelenderwijs eerst de basisvaardigheden van rekenen. Daarna gaan we, als de leerling eraan toe is, aan de slag met aanvankelijk en voortgezet rekenen. Hierbij werken kinderen aan getalbegrip, rekenbewerkingen, geld, tijd, meten en klokkijken. Waar mogelijk koppelen we het onderwijs aan de praktijk. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek; dat is wereldoriëntatie. Aan de hand van thema’s of een methode ontdekken leerlingen de wereld om zich heen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verkeersonderwijs en burgerschap.

Kunstzinnige oriëntatie

Met lessen beeldende vorming, muziek, drama en dans stimuleren we de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. De lessen zijn belangrijk voor de kinderen, want ze beleven plezier, bouwen zelfvertrouwen op en ontwikkelen nuttige sociale vaardigheden.

Bewegingsonderwijs

Sport is leuk en belangrijk voor kinderen. Elke groep krijgt minimaal een keer per week bewegingsonderwijs. Op elke school binnen Hub Noord-Brabant bieden verschillende sportverenigingen sportlessen aan. Een keer per jaar organiseren we met de vakleraren bewegingsonderwijs van alle scholen bovendien een grote sportdag.

Voor een deel van onze leerlingen bieden we ook verschillende vormen van zwemonderwijs aan. De zwemlessen hebben verschillende doelen. Bijvoorbeeld leren genieten en plezier hebben in het water, conditie opbouwen, de motorische ontwikkeling bevorderen. Ook is er de mogelijkheid om zwemdiploma A en B te halen.

Leren leren

Een goede werkhouding en concentratie zijn heel belangrijk. Tijdens alle lesactiviteiten gaat veel aandacht uit naar de werkhouding van de kinderen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze werkopdrachten stap voor stap uitvoeren, samenwerken, het werk evalueren en omgaan met uitgestelde aandacht. Het doel is om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken, zodat ze later goed functioneren in het vervolgonderwijs of op een toekomstige werkplek.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. Aan de hand van verschillende methodes bevorderen we de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. De kern hiervan is dat leerlingen zich staande kunnen houden in zoveel mogelijk situaties in de maatschappij.

Omgaan met media en technologische hulpmiddelen

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plek ingenomen in het dagelijks leven, op een toekomstige werkplek en in communicatie. Om onze leerlingen hier goed op voor te bereiden, werken we op school structureel en op verschillende niveaus aan het verbeteren van deze vaardigheden. Leerlingen leren onder meer om veilig en op een goede manier gebruik te maken van sociale media. Ze maken kennis met de positieve kanten ervan, maar worden zich ook bewust van de gevaren en de betrekkelijkheid van informatie. 

Onze scholen hebben touchscreens, laptops en iPads, waarmee we lessen visueel aantrekkelijk en interactief maken. De digitale middelen worden ingezet voor educatief gebruik, het opzoeken van informatie en vrijetijdsbesteding.

Zintuiglijke en motorische ontwikkeling

Kinderen moeten de ruimte krijgen om de omgeving te ontdekken en hun motoriek en zintuigen te ontwikkelen. Het ontdekken van de omgeving gebeurt door bewegen, voelen, zien, ruiken, horen en proeven. En gaat dus gepaard met het ontwikkelen van de motoriek en de zintuigen.

Schrijfonderwijs is een onderdeel van de motorische ontwikkeling. Dat begint al met het voorbereidend schrijven, ofwel het trainen van de fijne motoriek, zoals het goed vasthouden van een pen, tussen de lijntjes blijven en het maken van de juiste bewegingen.