Leergebieden in het voortgezet speciaal onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs werken we aan de volgende kerndoelen

Leergebied specifieke kerndoelen

 • Nederlandse taal en communicatie
 • Engels
 • Rekenen en wiskunde
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • Bewegen en sport
 • Mens, natuur en techniek
 • Mens en maatschappij

Leergebied overstijgende kerndoelen

 • Leren leren
 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Ontwikkelen van een toekomstperspectief

Nederlandse taal en communicatie

Een goede taalontwikkeling vormt de basis voor veel andere leergebieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan lezen, woordenschat, spelling, mondelinge taal en begrijpend lezen.
Als leerlingen over voldoende capaciteiten beschikken, kunnen zij zich voorbereiden op het IVIO-examen Nederlandse taal of vmbo deelcertificaat Nederlands.

Engels

Leerlingen die na school gaan werken of doorstromen naar vervolgonderwijs leren naast Nederlands ook Engels. De focus ligt hierbij op spreekvaardigheid. In het vak Engels kunnen leerlingen ook een IVIO-eindexamen doen of vmbo deelcertificaat Engels behalen.

Rekenen en wiskunde

Het rekenonderwijs heeft een concrete en praktische insteek. We oefenen vaardigheden die nodig zijn voor wonen, werken, vrije tijd en waar mogelijk vervolgonderwijs. Een deel van de leerlingen heeft de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het IVIO-examen of deelcertificaat vmbo rekenen en wiskunde.

Sociale vaardigheden, burgerschap en zelfredzaamheid

Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. We bevorderen de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. De kern hiervan is dat leerlingen zich staande kunnen houden in zo veel mogelijk situaties in de maatschappij. 

Binnen hun mogelijkheden voeden wij onze leerlingen op tot verantwoordelijke en actieve leden van de maatschappij. De leerlingen leren dat ze deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormen, en hoe ze daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Oog en oor hebben voor anderen, zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang, initiatief nemen en betrokkenheid tonen zijn competenties waar we samen aan werken.

Bewegingsonderwijs

Sport is leuk en belangrijk. Elke groep krijgt minimaal een keer per week bewegingsonderwijs. Motorische ontwikkeling en sociale omgang tijdens sport en spel staan centraal. We bieden in samenwerking met verschillende sportverenigingen sportlessen aan. Een keer per jaar organiseren we met de vakleraren bewegingsonderwijs een sportdag.

ICT

Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plek ingenomen in de maatschappij, in het dagelijks leven, op een toekomstige werkplek en in communicatie. Leerlingen leren onder meer om veilig en op een goede manier gebruik te maken van sociale media. Ze maken kennis met de positieve kanten ervan, maar worden zich ook bewust van de gevaren en de betrekkelijkheid van informatie. Hiervoor is een protocol op school aanwezig. 

Onze scholen hebben touchscreens, laptops en iPads, waarmee we lessen visueel aantrekkelijk en interactief maken. De digitale middelen worden ingezet voor educatief gebruik, het opzoeken van informatie en vrijetijdsbesteding. 

Verkeer

Met het oog op de zelfredzaamheid, verzorgen we onderwijs in verkeersveiligheid. In de verkeerslessen en -projecten sluiten we zo veel mogelijk aan bij verkeerssituaties die voor de leerlingen relevant zijn. Doel is om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en de gevaren en risico’s. Een deel van de leerlingen bereid zich voor op het praktische verkeersexamen of het theoretische examen voor bijvoorbeeld een scooter. 

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de omvang van de school bieden we diverse praktijkvakken aan. Bij de praktijkvakken trainen de leerlingen (werknemers)vaardigheden die bruikbaar zijn in het dagelijks leven gericht op wonen, werken en vrije tijd.

Zorg en welzijn

Bij zorg en welzijn horen koken, huishoudelijk werk/schoonmaak, voeding en verzorging. Voor sommige leerlingen is het doel om de activiteiten zelfstandig uit te voeren, voor andere leerlingen draait het juist om het leren helpen en zorgen.

Horeca

Bij het praktijkvak horeca leren leerlingen enerzijds om thuis maaltijden voor zichzelf te bereiden en hierin zelfredzaam te zijn. Een deel van de leerlingen wordt voorbereid op uitstroom in deze richting.

Techniek

De leerlingen maken kennis met diverse technieken en materialen en leren om te gaan met machines en gereedschap. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: houtbewerken, metaal bewerken, fietstechniek, lassen, solderen, schilderen, elektriciteit. Voor een aantal leerlingen geldt dit als voorbereiding op een reguliere werkplek. 

Groen

De praktijklessen groen worden op verschillende locaties gegeven, zowel in als buiten school. In de schooltuin of -kas leren de leerlingen planten, bloemen en groenten zaaien, verspenen en stekken. 

Verder volgen de leerlingen een deel van het programma in natuurgebied De Maashorst. Samen met Staatsbosbeheer en IBN heeft Hub Noord-Brabant daar het bosbouwproject Leren en Werken op de Maashorst opgezet.

Detailhandel

Leerlingen die interesse en capaciteiten hebben om in een winkel te werken wordt het praktijkvak detailhandel geboden. Ze leren de basisvaardigheden van een winkelmedewerker.

Creatieve vorming en mode

Binnen het vakgebied creatieve/beeldende vorming en mode maken leerlingen kennis met onder meer basistechnieken, kleurenleer, verftechnieken, materiaalbewerking, patroontechniek en naaimachinehandelingen.

Entree-opleiding

Op onze locatie Stedelijk VSO bestaat de mogelijkheid om een Entree-opleiding te volgen als leerlingen 16 jaar zijn. Leerlingen moeten hiervoor aan een aantal criteria voldoen. De Entree-opleiding (MBO-niveau 1) wordt in samenwerking met het Koning Willem I College (MBO) aangeboden. Leerlingen volgen deze opleiding op de locatie van het Stedelijk VSO.