Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, maar ook ouders, verzorgers en medewerkers, zich veilig en gerespecteerd voelen op onze scholen. Dat ze hier zichzelf kunnen zijn en met plezier naar ons toe komen. Samenwerken en communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect: daar staan wij voor.

Gouden regels

Om de veiligheid en onderlinge samenwerking te borgen, hanteren we binnen Hub Noord-Brabant de volgende gouden regels:

  • We accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras.
  • We onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en seksuele intimidatie.
  • We respecteren de eigendommen van anderen.
  • We houden de school en de omgeving netjes op orde.
  • We gaan op gepaste wijze gekleed.
  • We houden ons aan gemaakte afspraken.
  • We gaan respectvol met elkaar om.

De directie van de school ziet toe op de naleving van deze regels door alle leerlingen, ouders en
medewerkers.

Pesten/sociale veiligheid

We vinden het belangrijk dat er een duidelijk beleid is ten aanzien van sociale veiligheid/pesten. Om pesten tegen te gaan zijn er gedragsregels en afspraken op school. Meestal is dit voldoende, maar zo niet dan hanteren we het Anti Pestprotocol. De interne vertrouwenspersoon ziet er op toe dat het protocol wordt nageleefd. Het protocol bevat richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag. Daarnaast staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Het pestprotocol kunt u opvragen bij directie van de school.

Schorsen

Bij uitzonderlijke overtredingen kan de leerling een time-out krijgen. Dit betekent dat hij of zij tijdelijk niet welkom is op school. Er volgt dan een gesprek met ouders, waarbij we samen een plan van aanpak opstellen. De school mag uw kind voor maximaal een week schorsen. Dit melden wij schriftelijk bij u en daarbij moeten we de reden van de schorsing aangeven. Bij een schorsing langer dan één dag brengen wij ook de Inspectie van het Onderwijs op de hoogte.

Verwijderen

In bepaalde gevallen mogen wij uw kind verwijderen. Hij of zij heeft dan geen toegang meer tot de school. Voor een verwijdering gelden strenge regels. Deze vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Hoe wij machtsmisbruik en seksuele intimidatie tegengaan

Vanzelfsprekend doen we er op school alles aan om seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik te voorkomen. Krijgt u of uw zoon of dochter er onverhoopt toch mee te maken? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de school. Deze stelt zich aan het begin van het schooljaar voor aan de leerlingen. Op de pagina van de school vindt u de naam/namen van de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van GGD Hart voor Brabant. Met vragen en klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie of radicalisering kunt u ook terecht bij het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteur helpt u bij het vinden van een oplossing of het doen van aangifte.