Onderwijs en begeleiding

Onze leerlingen vragen om een specifiek onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. Sommige kinderen en jongeren hebben naast onderwijs ook behoefte aan zorg. Op elke school van Hub Noord-Brabant kijkt een team van professionals naar wat uw kind nodig heeft, nu en in de toekomst.

Onze leerlingen

Onze scholen bieden onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met complexe ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Dat kunnen leerlingen zijn met een verstandelijke beperking, bij wie de ontwikkeling anders en vaak langzamer verloopt. Soms hebben deze leerlingen naast onderwijs ook zorg nodig. 

Ons onderwijs

Welke leerstof wij uw kind aanbieden, hangt af van zijn of haar ontwikkelingsperspectief en leerroute. Per vakgebied wordt bepaald welke leerroute passend is en welke leerstof daarbij aangeboden wordt. Leerlingen worden ingedeeld in een groep op basis van leeftijd en niveau. De leraar maakt voor het leerstofaanbod een groepsplan.

Passend onderwijs

De scholen van Hub Noord-Brabant bieden gespecialiseerd onderwijs aan kinderen en jongeren die niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld omdat ze specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Soms is al vroeg duidelijk dat een speciale school beter bij de talenten en mogelijkheden van een kind past, soms pas later. 

Zorg en begeleiding

Onze leerlingen vragen om een specifiek onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. Sommige kinderen en jongeren hebben naast onderwijs ook behoefte aan zorg. We houden de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen scherp in de gaten en bieden ze tijdig extra zorg of ondersteuning als dat nodig is. 

Werken aan ontwikkelingen en perspectief

Ons doel is om bij iedere leerling alle aanwezige talenten en ontwikkelingsmogelijkheden naar boven te halen. Dit wordt in beeld gebracht middels het ontwikkelingsperspectief. Hoge verwachtingen zijn ons uitgangspunt. Daarom brengen we in de eerste zes weken na de start op school, samen met u, en waar mogelijk uw kind, zijn of haar ontwikkelingsperspectief in kaart. 

Betrokkenheid van ouders/verzorgers

Goede contacten tussen ouders en school zijn van groot belang voor het schoolsucces en het welbevinden van iedere leerling. Als school investeren wij daarom graag in een prettige relatie en betrekken wij u actief bij de ontwikkeling van uw kind en de praktische gang van zaken binnen de school. Dat begint al bij het moment dat uw kind wordt toegelaten tot de school en eindigt nadat hij of zij de school verlaat.

Arbeidstoeleiding

Binnen arbeidstoeleiding onderscheiden wij de route arbeidstoeleiding en de route dagbesteding. Deze routes sluiten aan bij onze leerlingen: een deel van hen gaat straks (beschut) arbeid verrichten, een ander deel komt het best tot zijn recht op een dagbestedingsplek. Onze stagecoaches begeleiden de leerlingen en we werken samen met (stage)bedrijven.

h u b