Zorg en begeleiding

Onze leerlingen vragen om een specifiek onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. Sommige kinderen en jongeren hebben naast onderwijs ook behoefte aan zorg. We houden de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen scherp in de gaten en bieden ze tijdig extra zorg of ondersteuning als dat nodig is. 

Zorg en begeleiding op school

Op elke school werken professionals van verschillende disciplines, zoals orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, gedragscoaches en logopedisten. Zij werken nauw samen met de leraren en het management om uw kind optimale zorg en begeleiding te bieden, zoveel mogelijk afgestemd op zijn of haar individuele behoeften. Regelmatig is er op verschillende niveaus overleg over de leerlingen. Op basis van bijzonderheden of specifieke hulpvragen die bij groeps- of leerlingbesprekingen naar voren komen, bieden we leerlingen en leraren passende ondersteuning. Ook bespreken we de opbrengsten van het onderwijs en verbeter- en aandachtspunten.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit de directeur van de school, een orthopedagoog of psycholoog, een schoolmaatschappelijk werker en een schoolarts. Deze commissie stelt onder meer het ontwikkelingsperspectief van uw kind vast en plaatst uw kind vervolgens in de meest geschikte groep. De CvB bespreekt de zorg die binnen de school geboden wordt en heeft oog voor individuele leerlingen die extra aandacht behoeven. 

Psycholoog en orthopedagoog

Orthopedagogen/psychologen stellen bij de start van de leerling op school het ontwikkelingsperspectief op. Ook ondersteunen zij de leraren bij hulpvragen rond sociaal emotionele problematiek en geven ze advies over de aanpak in de klas. De orthopedagoog/psycholoog verricht daarnaast ook psychologisch onderzoek. 

Intern begeleider

De intern begeleider bewaakt de uitvoering van het onderwijsleerproces. Deze coacht de leraren om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren.  De intern begeleider is tevens betrokken bij de keuze van nieuw lesmateriaal en/of methodes.

Schoolmaatschappelijk werk

Bij de aanmelding van leerlingen voorziet een schoolmaatschappelijk werker de school van informatie over het functioneren van het kind in het gezin. Daarvoor legt deze persoon een huisbezoek af en vult hij een gezinsrapport in. De schoolmaatschappelijk werker is lid van de Commissie voor de  Begeleiding. Hebben leraren en ouders vragen over een leerling, dan kan de schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld worden. 

Logopedie

Veel van onze leerlingen hebben baat bij logopedie. Bijvoorbeeld omdat ze problemen hebben op het gebied van taal, spraak, communicatie, stem, gehoor, kauwen, slikken en eten. Logopedie kan individueel of in kleine groepjes aangeboden worden. Aspecten die aan bod komen zijn onder meer het spreken ondersteunen met gebaren, een goede luisterhouding, beurtwisseling, concentratie, woordenschat, verstaanbaarheid en articulatie, spreektempo en -volume. Daarnaast verzorgen logopedisten klassikale lessen en ondersteunen ze leraren en ouders.

Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching (MRT) is extra gymles voor leerlingen die moeite hebben met de bewegingsvaardigheden in de gewone gymlessen. Bij MRT oefenen leerlingen in kleine groepjes gericht bepaalde vaardigheden. Doel van MRT is het (gedeeltelijk) inlopen van de bewegingsachterstand.

Rots en Water

Bij sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld op het gebied van pesten, (faal)angst, onzekerheid, verdriet en rouwverwerking, gescheiden ouders of agressie en geweld, bieden wij leerlingen begeleiding in de vorm van de training Rots en Water. Het doel is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Enerzijds leren leerlingen om sterk en standvastig te zijn als een rots, en anderzijds om op een soepele en respectvolle manier met anderen om te gaan, net als water.

Fysiotherapie

Op sommige scholen wordt fysiotherapie geboden aan leerlingen met allerlei problemen op het gebied van motoriek, bewegen en houding.

Jeugdtandverzorging 

De jeugdtandverzorging, oftewel Mondzorg voor kids, bezoekt enkele keren per jaar de school. U ontvangt een uitnodiging (een afspraakkaart) voor de halfjaarlijkse controle in een Dental Car. Natuurlijk kunt u bij de behandeling aanwezig zijn. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de website www.mondzorgvoorkids.nl.

Pgb inzetten op school

Wanneer de school uw kind niet voldoende begeleiding kan bieden, kunnen wij u vragen om een gedeelte van het pgb (persoonsgebonden budget) van uw kind in te zetten op school. Bijvoorbeeld voor extra ondersteuning bij het eten of zwemmen. Bij voorkeur zetten we gekwalificeerde medewerkers van verschillende zorgaanbieders in op onze scholen. 

Zorgen over welzijn of ontwikkeling

Wanneer er op school zorgen zijn over het welzijn of de ontwikkeling van uw kind, of uw kind vertoont grensoverschrijdend gedrag, bespreken we dit altijd eerst met u als ouder. Eventueel kunnen we na intern overleg besluiten om ook een melding te maken bij de gemeente of Veilig Thuis (voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling).

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Jong, oud, slachtoffer, dader, omstander of professional; iedereen kan hier terecht voor advies en ondersteuning.  Ook de school werkt samen met Veilig Thuis en vraagt soms om advies.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Hub Noord-Brabant wil leerlingen beschermen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarom hebben wij, net zoals andere scholen, een meldcode. In dit stappenplan staat hoe een leerkracht, maar ook een huisarts, kinderopvangmedewerker of hulpverlener moet handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel van de meldcode is dat we onze vermoedens en zorgen altijd bespreken met de ouders of verzorgers. In sommige situaties besluit de Commissie voor de Begeleiding een melding te maken bij de gemeente of Veilig Thuis. In dat geval stellen we ook altijd de ouders op de hoogte.