Bescherming privacy

Op onze school hebben we een privacyreglement voor de leerlingen. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en wat de rechten van u als ouder zijn.
 

Gebruik van persoonsgegevens 

De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders, zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren onze leraren gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld de vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische informatie.

Wij maken alleen gebruik van de persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren, de zorg en de begeleiding van onze leerlingen. Alle gegevens zijn beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot die medewerkers van onze school die voor de uitvoering van hun werk gemachtigd zijn om de gegevens in te zien en/of te verwerken.

U heeft als ouder altijd het recht om de gegevens van uw zoon/dochter in te zien. Als de gegevens niet kloppen, wordt de informatie gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is soms een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Gebruik van beeldmateriaal

Op onze scholen laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en schoolreisjes. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen en verdere persoonlijke gegevens van leerlingen.

Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen, zoals op onze website, de schoolgids, de nieuwsbrief of social media, vragen wij altijd (vooraf) uw schriftelijke toestemming. In het aanmeldformulier is voor verschillende categorieën aparte toestemming opgenomen. U mag altijd een door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder uw toestemming zal geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 
Als wij beeldmateriaal gebruiken voor een ander soort doel dan in het aanmeldformulier is vermeld, nemen wij altijd contact met u op om uw toestemming te vragen.