h u b

Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Bijdragen aan deze behoeftes voor
passend onderwijs in Meierijstad!

Beide vormen

In Meierijstad beschikken we over beide vormen van onderwijs, namelijk SBO De Wissel en de SO-school Hub Veghel. In de praktijk zien we veel overeenkomsten en ook overlap tussen de scholen. Soms is het onderscheid ook niet zo eenvoudig te maken welke onderwijsvorm en ondersteuning het beste is voor een kind. De scholen beschikken allemaal over gelijksoortige aanvullende expertise zoals praktijk- en vakleerkrachten, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, fysiotherapeuten en remedial teachers. Om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het beste onderwijs en de beste ondersteuning te bieden, willen we komen tot één specialistische voorziening voor Meierijstad, waarbij speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend worden aangeboden. We willen niet in hokjes denken maar uitgaan van wat het beste is voor het kind.