Een uitgebreid lesaanbod

 • Nederlandse taal en communicatie

  Een goede taalontwikkeling vormt de basis voor veel andere leergebieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan lezen, woordenschat, spelling, mondelinge taal en begrijpend lezen.

 • Rekenen en Wiskunde

  In kleine, overzichtelijke stappen leren kinderen spelenderwijs eerst de basisvaardigheden van rekenen. Daarna gaan we, als de leerling eraan toe is, aan de slag met aanvankelijk en voortgezet rekenen. Hierbij werken kinderen aan getalbegrip, rekenbewerkingen, geld, tijd, meten en klokkijken. Waar mogelijk koppelen we het onderwijs aan de praktijk.

 • Bewegingsonderwijs

  Sport is leuk en belangrijk. Elke groep krijgt minimaal een keer per week bewegingsonderwijs. Motorische ontwikkeling en sociale omgang tijdens sport en spel staan centraal. We bieden in samenwerking met verschillende sportverenigingen sportlessen aan. Een keer per jaar organiseren we met de vakleraren bewegingsonderwijs een sportdag.

 • ICT, media en technologie

  Digitale vaardigheden hebben een belangrijke plek ingenomen in het dagelijks leven, op een toekomstige werkplek en in communicatie. Om onze leerlingen hier goed op voor te bereiden, werken we op school structureel en op verschillende niveaus aan het verbeteren van deze vaardigheden. Leerlingen leren onder meer om veilig en op een goede manier gebruik te maken van sociale media. Ze maken kennis met de positieve kanten ervan, maar worden zich ook bewust van de gevaren en de betrekkelijkheid van informatie.

 • Engels

  Een deel van de leerlingen maakt kennis met de Engelse taal. Door luisteren, (durven) spreken, lezen, en in mindere mate schrijven leren ze in deze taal te communiceren.

 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling

  Kinderen moeten de ruimte krijgen om de omgeving te ontdekken en hun motoriek en zintuigen te ontwikkelen. Het ontdekken van de omgeving gebeurt door bewegen, voelen, zien, ruiken, horen en proeven. En gaat dus gepaard met het ontwikkelen van de motoriek en de zintuigen.

 • Sociale vaardigheden, burgerschap en zelfredzaamheid

  Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. We bevorderen de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. De kern hiervan is dat leerlingen zich staande kunnen houden in zo veel mogelijk situaties in de maatschappij.

 • Wereldoriëntatie en kunst

  Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek; dat is wereldoriëntatie. Aan de hand van thema’s of een methode ontdekken leerlingen de wereld om zich heen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verkeersonderwijs en burgerschap.

 • Leren Leren

  Een goede werkhouding en concentratie zijn heel belangrijk. Tijdens alle lesactiviteiten gaat veel aandacht uit naar de werkhouding van de kinderen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze werkopdrachten stap voor stap uitvoeren, samenwerken, het werk evalueren en omgaan met uitgestelde aandacht. 

 • Sociaal emotionele ontwikkeling

  Het aanleren van sociale vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijsaanbod. Aan de hand van verschillende methodes bevorderen we de zelfkennis van de leerlingen. Ze ontdekken hoe emoties hun functioneren kunnen beïnvloeden en dat maakt ze vaardiger in het omgaan met anderen. Ook stimuleren we zelfstandigheid. 

 • Verkeer

  Met het oog op de zelfredzaamheid, verzorgen we onderwijs in verkeersveiligheid. In de verkeerslessen en -projecten sluiten we zo veel mogelijk aan bij verkeerssituaties die voor de leerlingen relevant zijn. Doel is om leerlingen bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en de gevaren en risico’s. 

 • Praktijkvakken in het voortgezet speciaal onderwijs

  Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de omvang van de school bieden we diverse praktijkvakken aan. Bij de praktijkvakken trainen de leerlingen (werknemers)vaardigheden die bruikbaar zijn in het dagelijks leven gericht op wonen, werken en vrije tijd.

h u b